Köp Mysimba online receptfritt i Sverige

Mysimba

Funderar du på att köpa Mysimba i Sverige receptfritt? Mysimba kommer i form av depottabletter, baserade på bupropion + naltrexon, och är ett receptbelagt läkemedel som endast kan förnyas en gång. Det säljs till allmänheten på recept från sjukhus eller specialister, särskilt endokrinologer, kardiologer, internmedicinare och specialister i livsmedelsvetenskap (klass CN).

Varför och hur används Mysimba?

Mysimba rekommenderas för viktkontroll hos vuxna patienter (> 18 år) med ett initialt kroppsmasseindex på 25 eller mer, i kombination med en kalorifattig diet och ökad fysisk aktivitet (BMI)

 • fetma) 30 kg/m2, eller
 • 27 kg/m2 30 kg/m2 (övervikt) när en eller flera viktrelaterade komorbiditeter föreligger (t.ex. typ 2-diabetes, dyslipidemi eller kontrollerad hypertoni).

Om patienterna inte har gått ner minst 5 % av sin initiala vikt efter 16 veckors behandling ska Mysimba sättas ut.

Indikationer : Dosering och råd om användning av Mysimba

Dosering

Under de första fyra veckorna av behandlingen bör dosen ökas enligt följande:

 • Dag 1 i vecka 1: En tablett
 • Vecka 2: Ta en tablett på morgonen och en på kvällen.
 • Under den tredje veckanta två tabletter på morgonen och en tablett på kvällen.
 • Två tabletter på morgonen och två tabletter på kvällen. från den fjärde veckan

Två tabletter två gånger dagligen, motsvarande en total dos på 32 mg naltrexonhydroklorid och 360 mg bupropionhydroklorid, är den maximala dagliga dos som rekommenderas när du köper Mysimba i Sverige. Efter 16 veckor måste behovet av fortsatt behandling bedömas, och därefter varje år.

Dosering ej tagen

Om en dos missas ska patienterna ta nästa rekommenderade dos vid den vanliga tidpunkten istället för att ta en ny dos.

Särskilda populationer

Äldre (över 65 års ålder) (över 65 års ålder)

Patienter över 65 år bör använda naltrexon/bupropion med försiktighet, och patienter över 75 år bör inte använda det.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Användning av naltrexon med bupropion rekommenderas inte för patienter med njursjukdom i slutstadiet. Den högsta rekommenderade dagliga dosen av naltrexon/bupropion är två tabletter, en på morgonen och en på kvällen, för patienter med måttlig till svår njurfunktionsnedsättning. Under den första behandlingsveckan rekommenderas patienter med måttlig till svår njurfunktionsnedsättning att ta en tablett på morgonen.

Under den andra veckan ska de ta en tablett på morgonen. på morgonen och en på kvällen. Hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion är det inte nödvändigt att minska dosen. Innan behandling med naltrexon/bupropion påbörjas hos patienter med hög risk för nedsatt njurfunktion, särskilt diabetiker eller äldre patienter, bör den uppskattade glomerulära filtrationshastigheten (eGFR) bestämmas.

 

Hos patienter med nedsatt leverfunktion

Patienter med betydande nedsatt leverfunktion ska inte köpa Mysimba i Sverige utan recept. Patienter med mild till svår leverfunktionsnedsättning ska inte använda naltrexon tillsammans med bupropion. Den högsta föreslagna dagliga dosen av naltrexon/bupropion för patienter med måttlig leverfunktionsnedsättning är två tabletter (en tablett på morgonen och en tablett på kvällen).

Under den första behandlingsveckan rekommenderas patienter med måttlig leverfunktionsnedsättning att ta en tablett på morgonen, från och med den andra veckan ska de ta en tablett på morgonen och en tablett på kvällen. Child-Pugh score ska användas för att fastställa svårighetsgraden av leverfunktionsnedsättningen.

Pediatriska patienter

Det är inte känt om naltrexon och bupropion är säkra och effektiva hos barn och ungdomar under 18 år. Naltrexon/bupropion ska inte administreras till barn och ungdomar under 18 år.

Administreringsstrategi

Oral användning. Tabletterna ska tas hela med vatten. Det är att föredra att ta tabletterna i samband med måltid. Tabletterna får inte ätas, brytas eller hackas.

När ska man inte köpa Mysimba i Sverige, eller dess kontraindikationer?

 • Överkänslighet mot något av hjälpämnena eller mot den/de aktiva substansen/erna.
 • Okontrollerade hypertensiva patienter.
 • Patienter med anfallssjukdomar som fortfarande förekommer eller med en historia av sådana sjukdomar.
 • Patienter med en etablerad tumörsjukdom i det centrala nervsystemet
 • Patienter som inte konsumerar alkohol eller bensodiazepiner
 • De som har haft en bipolär sjukdom
 • Patienter som använder ytterligare läkemedel, i synnerhet bupropion eller naltrexon
 • Patienter som har diagnostiserats eller för närvarande diagnostiseras med anorexia nervosa eller bulimia nervosa.
 • Patienter med akut opioidabstinens eller patienter som är beroende av kroniska opioider eller opioidagonister (t.ex. metadon).
 • Patienter som samtidigt får monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). Det bör gå minst 14 dagar mellan avslutad MAOI-behandling och påbörjad behandling med naltrexon/bupropion.
 • Patienter med svår leversjukdom
 • Patienter som lider av njursvikt i slutstadiet

ÖVERDOSERING

Vad ska du göra om du har tagit för mycket Mysimba?

Erfarenheter av överdosering hos människor

Den kombinerade användningen av bupropion och naltrexon har aldrig varit kliniskt förknippad med överdosering. I kliniska studier var den högsta kombinerade dagliga dosen av bupropion och naltrexon 400 mg bupropionhydroklorid och 50 mg naltrexonhydroklorid. Det är mycket troligt att bupropion är orsaken till de allvarligaste kliniska effekterna av överdosering i samband med kombinerad användning av naltrexon och bupropion.

Bupropion

Det har dokumenterats att individer har tagit mängder som överstiger 10 gånger den maximala terapeutiska dosen av bupropion, dvs. ungefär 8 gånger den rekommenderade dagliga dosen av naltrexon/bupropion. I nästan en tredjedel av dessa fall av överdosering har konvulsioner dokumenterats.

Hallucinationer, medvetslöshet, sinustakykardi, EKG-avvikelser såsom överledningsstörningar (inklusive QRS-förlängning) eller arytmier var andra viktiga händelser som förknippades med enbart överdosering av bupropion. När bupropion var en komponent i överdosering av flera läkemedel var feber, muskelstelhet, rabdomyolys, hypotoni, stupor, koma och andningssvikt vanligast beskrivna.

Även om majoriteten av deltagarna återhämtade sig helt, har det förekommit fall där personer som tagit stora doser av enbart bupropion har avlidit. Fall av serotoninsyndrom har också rapporterats.

Naltrexon

Det finns liten klinisk erfarenhet av monoterapi med naltrexon hos människor. I en studie fick deltagarna 800 mg naltrexonhydroklorid dagligen i en vecka, vilket är 25 gånger den föreskrivna dagliga dosen av naltrexon/bupropion. Inga tecken på toxicitet observerades.

Att övervinna en överdos

Luftvägarna ska vara tillräckligt syresatta och ventilerade. Vitalparametrar och hjärtfrekvens bör övervakas noggrant. Det är också tillrådligt att övervaka EKG under 48 timmar efter konsumtionen. Allmänna stödjande och symtomatiska åtgärder rekommenderas också. Framkallande av kräkningar rekommenderas inte.

 

Det är nödvändigt att tillhandahålla aktivt kol. Användningen av forcerad diures, dialys, hemoperfusion eller utbytestransfusion för att behandla överdosering på grund av kombinationen av bupropion och naltrexon har inte testats. Användningen av kombinationen av bupropion och naltrexon är inte känd för att ha specifika antidoter.

Efter en misstänkt överdos av naltrexon/bupropion kan sjukhusvård krävas på grund av risken för konvulsioner på grund av bupropion-dosen. Konvulsioner ska behandlas med en intravenös injektion av bensodiazepin och andra understödjande behandlingar vid behov, enligt djurstudier.

Får gravida kvinnor och ammande mödrar använda Mysimba?

Graviditet

Data om användning av naltrexon/bupropion under graviditet saknas eller är knapphändiga. Inga studier på kombinationens förmåga att påverka reproduktionen har utförts. Studier på bupropion på djur visar inte tydligt på skador på reproduktionen, men forskning på naltrexon på djur har visat reproduktionstoxicitet. Människor kan vara utsatta för risk, men detta är fortfarande okänt.

Om en kvinna är gravid eller har för avsikt att bli gravid ska hon inte ta naltrexon eller bupropion.

Amning

Bröstmjölk innehåller bupropion, naltrexon och deras metaboliter.

En risk för nyfödda/spädbarn kan inte uteslutas på grund av brist på data om systemisk exponering för naltrexon och bupropion hos ammade spädbarn. Bupropion och naltrexon ska inte tas under amning.

Fertilitet

Den kombinerade användningen av naltrexon och bupropion har inte förknippats med fertilitetsdata. Reproduktionstoxicitetstester med bupropion har inte visat någon påverkan på fertiliteten. Vid en dos som var cirka 30 gånger högre än dosen av naltrexon och bupropion, ökade oral administrering av naltrexon till råttor signifikant pseudopregnationsfrekvensen och minskade signifikant graviditetsfrekvensen. Det är inte känt hur dessa resultat påverkar fertiliteten hos människor.

Mysimba förpackning och kommersiellt tillgängliga formler

 • 112 mysimba 8/90 mg tabletter med fördröjd frisättning
 • 28 mysimba 8/90 mg depottabletter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *