Var kan jag köpa Ozempic online utan recept?

Ozempic

Vill du köpa Ozempic i Sverige utan recept? Ozempic är en injicerbar lösning i en cylinderampull. Det är ett receptbelagt läkemedel (klass A) baserat på semaglutid och tillhör den terapeutiska underklassen hypoglykemiska medel, dvs. 1 förfylld penna om 1,5 ml + 4 nålar.

Vad är syftet med Ozempic? Varför används det?

Förutom kost och motion är Ozempic godkänt för behandling av personer med typ 2-diabetes mellitus som inte är välbehandlad.

 • när administrering av metformin anses olämpligt på grund av intolerans eller kontraindikationer, som monoterapi.
 • som tillägg till andra diabetesläkemedel.
 • för information om studiepopulationer, påverkan på glykemisk behandling och kardiovaskulära händelser samt resultat från kliniska prövningar.

DOSERING OCH ADMINISTRERING

Hur använder jag Ozempic efter att ha köpt det i Sverige? Dosering och administrering

Dosering

Den initiala dosen av semaglutid är 0,25 mg administrerat en gång per vecka. Dosen bör ökas till 0,5 mg en gång i veckan efter 4 veckor. För att ytterligare förbättra den glykemiska kontrollen kan dosen ökas till 1 mg en gång per vecka efter minst 4 veckor med 0,5 mg en gång per vecka.

0,25 mg semaglutid är inte en underhållsdos. Doser högre än 1 mg per vecka rekommenderas inte.

Doseringen av metformin och/eller tiazolidindion kan bibehållas när Ozempic läggs till kontinuerlig behandling med metformin och/eller tiazolidindion.

För att minska risken för hypoglykemi när Ozempic läggs till kontinuerlig sulfonylurea- eller insulinbehandling, bör dosen av sulfonylurea eller insulin minskas.

Egenkontroll av blodglukos är inte nödvändigt för att justera dosen av Ozempic. Egenkontroll av blodglukos kan dock vara nödvändigt när behandling med Ozempic i kombination med en sulfonureid eller insulin inleds för att justera doseringen av läkemedlet och minska risken för hypoglykemi.

Dosering inte respekterad

Om en dos missas ska den tas så snart som möjligt och inte senare än fem dagar efter det att den skulle ha tagits. Den missade dosen ska inte tas om mer än 5 dagar har förflutit, men nästa dos ska tas den dag den vanligtvis ska tas. I vilket fall som helst kan patienterna sedan fortsätta med sitt vanliga veckovisa doseringsschema.

Särskilda populationer

Äldre människor

Dosmodifiering beroende på ålder är inte nödvändig. Det finns liten terapeutisk erfarenhet av patienter över 75 år.

Försämring av njurfunktionen

Hos patienter med lätt, måttligt eller gravt nedsatt njurfunktion behövs ingen dosjustering. Det finns begränsad erfarenhet av semaglutid hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion. Patienter med njursjukdom i slutstadiet ska inte använda semaglutid.

Försämring av leverfunktionen

För individer med nedsatt leverfunktion krävs ingen dosjustering. Semaglutid har inte använts i någon större utsträckning hos personer med gravt nedsatt leverfunktion. Försiktighet bör iakttas vid administrering av semaglutid till sådana patienter.

 

Pediatriska patienter

Effekt och säkerhet för semaglutid hos barn och ungdomar under 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Strategi för administrering

Oberoende av måltider, efter att ha köpt Ozempic i Sverige utan recept, bör det administreras en gång i veckan när som helst på dygnet.

Subkutana injektioner av Ozempic ges i överarmen, låret eller buken. Injektionsstället kan ändras utan att dosen behöver justeras. Intramuskulär eller intravenös administrering av Ozempic rekommenderas inte.

Vid behov kan den veckovisa administreringsdagen ändras förutsatt att det finns minst 3 dagar av veckovis administrering. (mer än 72 timmar) mellan doserna. När en ny doseringsdag har fastställts ska doseringen fortsätta en gång i veckan.

KONTRAINDIKATIONER

När ska Ozempic inte användas?

Överkänslighet mot något hjälpämne eller mot den aktiva substansen.

varningar och försiktighetsåtgärder för användning

Vad behöver jag veta innan jag köper Ozempic i Sverige utan recept?

Semaglutid ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes och ska inte användas för att behandla diabetisk ketoacidos. Semaglutid ersätter inte insulin.

Semaglutid rekommenderas inte till patienter med kongestiv hjärtsvikt i NYHA-klass IV eftersom det inte finns någon erfarenhet av denna population.

Påverkan på matsmältningssystemet

Användning av GLP-1-receptoragonister har kopplats till gastrointestinala biverkningar. Eftersom illamående, kräkningar och diarré kan leda till uttorkning, vilket i sin tur kan leda till nedsatt njurfunktion, bör detta tas i beaktande vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion.

Akut pankreatit

Användning av GLP-1-receptoragonister har kopplats till akut pankreatit. De typiska symtomen på akut pankreatit bör förklaras för patienterna. Om akut pankreatit verifieras ska semaglutid i Sverige inte återupptas, det ska stoppas om pankreatit misstänks. Patienter med en klinisk historia av pankreatit bör behandlas med försiktighet.

Hypoglykemi

Patienter som använder semaglutid i kombination med sulfanilurea eller insulin kan löpa ökad risk att utveckla hypoglykemi. När behandling med semaglutid inleds kan dosen av sulfanilurea eller insulin minskas för att minska risken för hypoglykemi.

Diabetisk retinopati

Patienter med diabetisk retinopati som behandlas med insulin och semaglutid har visat sig ha en ökad risk för komplikationer relaterade till sjukdomen. I Sverige administrerades semaglutid till patienter med diabetisk retinopati som behandlades med insulin, försiktighet rekommenderas. Dessa patienter måste övervakas noggrant och behandlas i enlighet med medicinska rekommendationer. Övergående försämring av diabetisk retinopati har satts i samband med snabb förbättring av den glykemiska kontrollen, även om andra processer inte kan uteslutas.

Innehåll av natrium

Detta läkemedel är i princip ”natriumfritt” eftersom varje dos endast innehåller 23 mg, eller mindre än 1 mmol, natrium.

INTERAKTIONER

Vilka receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel eller livsmedel kan interagera med Ozempic?

Semaglutid fördröjer tömningen av magsäcken och kan sakta ner den hastighet med vilken orala läkemedel som tas samtidigt absorberas. Patienter som tar orala läkemedel som kräver snabb gastrointestinal absorption bör ta semaglutid med försiktighet.

Paracetamol

Med hjälp av farmakokinetiken för paracetamol under ett rutinmässigt måltidstest visades att semaglutid saktar ner hastigheten för magsäckstömning. Efter samtidig användning av 1 mg semaglutid minskade AUC0-60 min och Cmax för paracetamol med 27% respektive 23%. Total exponering för paracetamol (AUC0-5h) förblev oförändrad. Vid samtidig administrering med semaglutid är ingen dosjustering av paracetamol nödvändig.

Användning av orala preventivmedel

Semaglutid förändrade inte den totala exponeringen för etinylestradiol och levonorgestrel på ett kliniskt meningsfullt sätt när ett kombinerat oralt preventivmedel (0,03 mg etinylestradiol/0,15 mg levonorgestrel) administrerades samtidigt med semaglutid;etinylestradiol/0,15 mg levonorgestrel) administrerades samtidigt med semaglutid, förväntas det inte minska effekten av orala preventivmedel. Steady state-exponeringen för levonorgestrel ökade med 20 % medan exponeringen för etinylestradiol inte påverkades. Alla substanser hade samma Cmax.

Atorvastatin

Efter en engångsdos av atorvastatin hade semaglutid ingen effekt på den totala exponeringen för atorvastatin (40 mg). Cmax för atorvastatin minskade med 38 %. Denna minskning bedömdes inte vara kliniskt signifikant.

Digoxin

Efter en engångsdos av digoxin hade semaglutid ingen effekt på den totala exponeringen eller Cmax för digoxin (0,5 mg).

Metformin

Efter administrering av metformin 500 mg två gånger dagligen i 3,5 dagar hade semaglutid ingen effekt på den totala läkemedelsexponeringen eller Cmax.

Warfarin

Efter administrering av en 25 mg engångsdos av warfarin hade semaglutid ingen effekt på total exponering eller Cmax för R-warfarin och S-warfarin, och det påverkade inte heller de farmakodynamiska effekterna av warfarin som bestämdes av International Normalized Ratio (INR). När behandling med semaglutid inleds hos patienter som tar warfarin eller andra kumarinderivat rekommenderas dock regelbunden övervakning av INR.

ÖVERDOSERING

Vad ska du göra om du tar för mycket Ozempic?

Klinisk forskning har visat överdoser på upp till 4 mg i en engångsdos och upp till 4 mg varje vecka. Illamående var den mest frekvent rapporterade biverkningen. Varje patient återhämtade sig helt utan några problem.

Det finns ingen specifik antidot för överdosering av semaglutid. I händelse av överdosering ska lämplig understödjande vård inledas i enlighet med patientens symtom och kliniska indikationer. Eftersom semaglutid har en lång halveringstid på cirka 1 vecka kan det vara viktigt att övervaka och behandla dessa symtom. under en längre period.

AMNING OCH BEVILJANDE

Kan man köpa Ozempic i Sverige när man ammar eller är gravid?

De som är gravida

Kvinnor i fertil ålder rekommenderas att använda preventivmedel när de tar semaglutid.

Graviditet

Reproduktionstoxicitet har fastställts i djurstudier. Det finns begränsade data om användning av semaglutid hos gravida kvinnor. Därför ska semaglutid inte användas under graviditet. Semaglutid ska sättas ut om en patient önskar bli gravid eller om graviditet inträffar. Semaglutid ska sättas ut minst två månader innan graviditet önskas, på grund av dess förlängda halveringstid.

 

Amning

Semaglutid har visats utsöndras i bröstmjölk hos lakterande råttor. Semaglutid ska inte tas under amning eftersom risken för ett ammande spädbarn inte helt kan uteslutas.

Fertilitet

Effekten av semaglutid på fertiliteten hos människa är oklar. Hos råttor hade semaglutid ingen effekt på fertiliteten hos hanar. Vid nivåer relaterade till viktminskning hos moderdjuret uppvisade honråttor en ökning av östrus varaktighet och en blygsam minskning av antalet ägglossningar.

ANVÄNDNING AV MASKINER OCH BILKÖRNING

Effekter av Ozempic på en persons förmåga att använda maskiner och köra bil

Semaglutid har liten eller ingen effekt på förmågan att använda maskiner eller köra bil. Patienter ska rådas att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra hypoglykemi vid användning av maskiner och bilkörning när semaglutid används i kombination med sulfanilurea eller insulin.

aktivitetsindikator

Injektionsvätska, lösning för ozempic 0,25 mg.

Semaglutid* motsvarar 1,34 milligram per ml lösning. 2 mg semaglutid* ingår i 1,5 ml lösning i varje förfylld injektionspenna. Varje dos består av 0,19 ml lösning som innehåller 0,25 mg semaglutid.

Injektionsvätska, lösning för 0,5 mg semaglutid*.

Mängden semaglutid* är 1,34 milligram per ml lösning. 2 mg semaglutid* ingår i 1,5 ml lösning i varje förfylld penna. Varje dos består av 0,37 ml lösning som innehåller 0,5 mg semaglutid.

Ozempic injicerbar lösning, 1 mg.

Semaglutid* motsvarar 1,34 milligram per ml lösning. I 3,0 ml lösning innehåller en förfylld penna 4 mg semaglutid*. Varje dos innehåller 0,74 ml lösning som innehåller 1 mg semaglutid.

*En analog till humant glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) som framställts från Saccharomyces cerevisiae-celler med hjälp av rekombinant DNA-teknik.

EXCIPIENTER

 • Natriumfosfatdihydrat
 • Polyetylenglykol
 • Fenol
 • Saltsyra (för pH-justering)
 • Natriumhydroxid (för pH-justering)
 • För injicerbara beredningar: Vatten

LAGRING OCH UTGÅNGSDATUM

 • Hållbarhet : 36 månader
 • Förvaras i kylskåp (2°C till 8°C) före första användning. Låt inte kylutrustningen komma i vägen.
 • Ozempic får inte frysas, och om den har frysts får den inte användas.
 • För att skydda läkemedlet från ljus, behåll locket på pennan.

BEHÅLLARENS BESKAFFENHET OCH INNEHÅLL

En 1,5 ml eller 3 ml glaspatron (typ I-glas) med en gummikolv (klorbutyl) i ena änden och en aluminiumförslutning med en laminerad gummiplatta (brombutyl/polysopren) i den andra änden. En förfylld engångspenna av polypropen, polyoximetylen, polykarbonat och akrylonitrilbutadienstyren håller hela patronen.

Vad är priset på Ozempic i Sverige?

 • För 1 Ozempic-penna är priset: 1500 kr
 • För 2 pennor från Ozempic är priset: 3000 kr
 • För 3 pennor från Ozempic är priset: 4000 kr
 • För 4 pennor från Ozempic är priset: 5000 kr
 • För 5 pennor från Ozempic är priset: 5800 kr ( Du sparar 2000 kr )

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *