Var kan jag köpa Saxenda online utan recept?

Saxenda

Innan du köper Saxenda i Sverige utan recept bör du veta att det är en subkutan applicering av 5 förfyllda pennor med 3 ml liraglutid är ett receptbelagt läkemedel (klass C) i kategorin orala hypoglykemiska läkemedel.

TRADITIONELLA INDIKATIONER

Liraglutid är en glukagonliknande peptid-1 (GLP-1)-analog som framställs från Saccharomyces cerevisiae med hjälp av rekombinant DNA-teknik. GLP-1 är ett endogent inkretinhormon som främjar glukosberoende insulinproduktion i betacellerna i bukspottkörteln.

Liraglutid har godkänts för behandling av typ 2-diabetes vars symptom inte hanteras väl av metformin plus en sulfanilurea eller av metformin plus en glitazon. Den första GLP-1-agonisten, exenatid (Byetta), har funnits på marknaden sedan 2008. Det är den andra GLP-1-agonisten.

Liraglutid har en farmakokinetisk profil som gör att det kan tas en gång dagligen, oberoende av måltider2, till skillnad från exenatid, som har en kort verkningstid och kräver två subkutana injektioner vid måltiderna.

När läkemedlet administreras subkutant har det en genomsnittlig halveringstid för eliminering på cirka 13 timmar och når maximala plasmakoncentrationer på 9 till 14 timmar.

Tre mekanismer – autoassociation (vilket resulterar i långsam absorption), robust plasmaproteinbindning (> 98%) och ökad resistens mot peptidylpeptidas IV – gör det möjligt att uppnå denna långvariga effekt.

Farmakokinetiken för liraglutid4,5 påverkas inte signifikant av hög ålder eller måttlig njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance > 60 ml/min). I produktresumén rekommenderas inte användning av läkemedlet hos patienter med måttlig till svår njurfunktionsnedsättning1.

KONTRAINDIKATIONER

När är det olagligt att köpa Saxenda utan recept i Sverige?

Överkänslighet mot något hjälpämne eller mot liraglutid.

varningar och försiktighetsåtgärder för användning

Vad bör jag veta innan jag köper Saxenda online i Sverige?

Spårbarhet

Det är viktigt att noggrant registrera namn och satsnummer för den administrerade produkten för att öka spårbarheten för biologiska medicinska varor.

Människor som lider av hjärtsvikt

Användning av liraglutid rekommenderas inte till patienter med kongestiv hjärtsvikt i klass IV enligt New York Heart Association (NYHA), eftersom det inte finns några kliniska data för denna population.

 

Särskilda populationer

Effekt och säkerhet för liraglutid i Sverige vid behandling av kroppsvikt hos patienter har inte visats.

 • 75 år eller äldre,
 • behandlad med andra viktminskningsprodukter,
 • fetma på grund av endokrinologi, ätstörningar eller medicinering som kan leda till viktökning,
 • signifikant försämring av njurfunktionen,
 • med betydande nedsättning av leverfunktionen.

Det rekommenderas inte för användning hos dessa patienter.

Liraglutid ska användas med försiktighet hos patienter med mild till svår leverfunktionsnedsättning eftersom det inte har utvärderats för viktkontroll hos dessa patienter.

Det finns begränsad klinisk erfarenhet av patienter med diabetisk gastropares och inflammatorisk tarmsjukdom. Användning av liraglutid rekommenderas inte till dessa patienter eftersom det kan orsaka tillfälliga gastrointestinala biverkningar såsom illamående, kräkningar och diarré.

Pankreatit

Användning av GLP-1-receptoragonister har förknippats med akut pankreatit. De vanliga tecknen på akut pankreatit ska förklaras för patienterna. Receptfritt liraglutid i Sverige ska sättas ut om pankreatit misstänks, och om akut pankreatit har bekräftats ska liraglutid inte sättas ut på nytt.

Kolecystit och kolelithiasis

Patienter som fick liraglutid utvecklade kolelithiasis och kolecystit i högre frekvens än de som fick placebo i kliniska prövningar för viktkontroll. Risken för kolelithiasis och därmed kolecystit kan öka vid betydande viktreduktion, men detta förklarar endast delvis den högre incidensen med liraglutid. Sjukhusvård och kolecystektomi är möjliga följder av kolelithiasis och kolecystit. Patienterna bör göras medvetna om tecken och symtom på kolecystit och kolelithiasis.

Sköldkörtelsjukdom

Biverkningar på sköldkörteln, såsom struma, har dokumenterats i kliniska prövningar vid typ 2-diabetes, särskilt hos personer med befintlig sköldkörteldysfunktion. Liraglutid ska därför användas med försiktighet hos patienter med sköldkörtelsjukdom.

Ett hjärtslag

Kliniska undersökningar med liraglutid i Sverige har visat en genomsnittlig ökning av hjärtfrekvensen. Enligt standard klinisk praxis ska hjärtfrekvensen kontrolleras ofta. Patienterna ska uppmärksammas på tecken på snabb hjärtfrekvens (palpitationer eller en känsla av accelererad hjärtfrekvens i vila). Behandling med liraglutid ska avbrytas hos patienter som upplever en ihållande och kliniskt signifikant ökning av hjärtfrekvensen i vila.

Dehydrering

Tecken och symtom på dehydrering, såsom nedsatt njurfunktion och akut njursvikt, har dokumenterats hos patienter som får GLP-1-receptoragonistbehandling. Patienter som tar liraglutid bör informeras om den möjliga risken för dehydrering i händelse av gastrointestinala biverkningar och bör vidta åtgärder för att förhindra vätskeförlust.

Patienter med typ 2-diabetes mellitus och hypoglykemi

Liraglutid i kombination med insulin och/eller sulfonylurea kan öka risken för hypoglykemi hos patienter med typ 2-diabetes mellitus. En lägre dos av sulfanilurea eller insulin kan minska risken för hypoglykemi.

Pediatriska patienter

Ungdomar (12 år) som använder liraglutid har dokumenterats ha kliniskt allvarliga episoder av hypoglykemi. Patienterna ska informeras om de typiska symtomen på hypoglykemi och lämpliga åtgärder att vidta.

Hyperglykemi hos insulinbehandlade diabetiker

Patienter med diabetes mellitus bör inte köpa Saxenda receptfritt i Sverige istället för insulin. Fall av diabetisk ketoacidos har observerats hos insulinberoende personer efter att de slutat med eller plötsligt minskat sin insulindos.

Hjälpämnen

Saxenda är i huvudsak ”natriumfri eftersom varje dos innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium.

INTERAKTIONER

Vilka läkemedel, kemikalier eller livsmedel kan påverka effekterna av Saxenda?

Liraglutid hade mycket begränsad in vitro-potential att delta i plasmaproteinbindning eller farmakokinetiska interaktioner med andra aktiva cytokrom P450 (CYP)-relaterade läkemedel.

Den mindre effekten av liraglutid på magsäckstömning kan ha en inverkan på absorptionen av samtidigt administrerade orala läkemedel. Ingen kliniskt signifikant fördröjning av absorptionen påvisades i interaktionstester, därför är dosjustering inte nödvändig.

 

Interaktionsstudier med liraglutid 1,8 mg genomfördes. Liraglutid 1,8 mg och 3,0 mg hade en liknande effekt på magsäckstömningshastigheten (AUC0-300 min för paracetamol). Nästan inga liraglutidbehandlade patienter rapporterade minst en episod av svår diarré. Absorptionen av orala läkemedel som tas samtidigt kan påverkas av diarré.

Kumarinderivat såsom warfarin

Inga interaktionsstudier har utförts. Det är omöjligt att utesluta en kliniskt signifikant interaktion med aktiva läkemedel som warfarin som har en låg löslighet eller ett begränsat terapeutiskt index. Det är tillrådligt att kontrollera International Normalized Ratio (INR) oftare när behandling med liraglutid inleds hos patienter som tar warfarin eller andra kumarinderivat.

Paracetamol (acetaminofen) (acetaminofen)

Efter administrering av en engångsdos på 1000 mg ligglutide påverkades inte den totala exponeringen för paracetamol. Medianvärdet för tmax fördröjdes till 15 minuter och Cmax för paracetamol minskade med 31%. Om paracetamol används samtidigt är ingen dosjustering nödvändig.

Atorvastatin

Efter en engångsdos på 40 mg atorvastatin förändrade inte ligandutide den totala exponeringen för atorvastatin på ett kliniskt meningsfullt sätt. Det finns därför inget behov av att justera doseringen av atorvastatin när det administreras med liraglutid. Med liraglutid fördröjdes medianvärdet för tmax från 1 timme till 3 timmar och Cmax för atorvastatin minskade med 38 %.

Griseofulvin

Efter en engångsdos på 500 mg griseofulvin hade ligandutide ingen effekt på mängden griseofulvin som absorberades. Medianvärdet för tmax förblev oförändrat, medan Cmax för griseofulvin ökade med 37 %. Det finns ingen anledning att justera dosen av griseofulvin eller andra substanser med låg löslighet och hög permeabilitet.

Digoxin

I kombination med liraglutid resulterade en engångsdos på 1 mg digoxin i en 16 % minskning av AUC och en 31 % minskning av Cmax. Medianvärdet för tmax för digoxin fördröjdes från en timme till 1,5 timmar. Dessa resultat visar att det inte finns något behov av att justera doseringen av digoxin.

Lisinopril

Lisinopril AUC minskade med 15% och Cmax med 27% med en engångsdos på 20 mg liraglutid. Med liraglutid ökade medianvärdet för tmax för lisinopril från 6 till 8 timmar. Dessa resultat tyder på att det inte finns något behov av att ändra doseringen av lisinopril.

Användning av orala preventivmedel

Efter en engångsdos av ett oralt preventivmedel minskade liraglutid Cmax för etinylestradiol och levonorgestrel med 12 % respektive 13 %. Liraglutid fördröjde tmax för båda läkemedlen med 1,5 timmar. Exponering för levonorgestrel eller etinylestradiol visade i allmänhet ingen kliniskt signifikant effekt. Därför förväntas inte samtidig administrering av liraglutid ha någon inverkan på preventivmedelsverkan.

Pediatriska patienter

Endast vuxna försökspersoner användes i sökningen efter interaktioner.

ÖVERDOSERING

Vad ska jag göra vid överdosering av Saxenda?

I kliniska studier och studier efter marknadsintroduktion av liraglutid har överdoser på upp till 72 mg (24 gånger den rekommenderade dosen för kroppsviktskontroll) dokumenterats. Svårt illamående, svåra kräkningar och svår hypoglykemi har alla rapporterats som incidenter.

I händelse av överdosering ska lämplig understödjande vård sättas in baserat på patientens symtom och kliniska indikationer. Patienterna bör övervakas med avseende på symtom på uttorkning och plasmaglukosnivåer.

AMNING OCH BEVILJANDE

Kan du köpa Saxenda i Sverige om du ammar eller är gravid?

Graviditet

Det finns begränsade data om användning av liraglutid i gravida kvinnor. Reproduktionstoxicitet har fastställts i djurstudier. Risken för människor är okänd.

Liraglutid ska inte användas under graviditet. Behandling med liraglutid ska avbrytas om en patient önskar bli gravid eller om graviditet faktiskt inträffar.

Amning

Det är inte känt om liraglutid utsöndras i bröstmjölk. Liraglutid och strukturellt liknande metaboliter utsöndras inte lätt i mjölk baserat på djurstudier. Icke-kliniska studier på neonatala råttor har visat en behandlingsrelaterad minskning av den neonatala tillväxten. Saxenda ska inte användas under amning eftersom det inte finns någon erfarenhet av detta.

Fertilitet

Djurstudier har inte visat någon direkt negativ inverkan på fertiliteten, bortsett från en blygsam minskning av antalet transplantationer.

ANVÄNDNING AV MASKINER OCH BILKÖRNING

Effekter av Saxenda på en persons’förmåga att använda maskiner och köra bil

Saxenda har liten eller mycket liten effekt på förmågan att använda maskiner och köra bil. Under de första tre månaderna av behandlingen med Saxenda är det dock mer sannolikt att yrsel uppträder. Om yrsel uppstår bör försiktighet iakttas vid användning av maskiner eller bilkörning.

aktivitetsindikator

Det finns 6 mg liraglutid i 1 ml lösning. En förfylld penna innehåller 3 ml vätska med 18 milligram liraglutid.

*Human analog till glukagonliknande peptid 1 (GLP-1) framställd från Saccharomyces cerevisiae genom rekombinant DNA-teknik.

EXCIPIENTER

 • Natriumdibasiskt fosfatdihydrat
 • Polyetylenglykol
 • Fenol
 • Saltsyra (för pH-justering)
 • Natriumhydroxid (för pH-justering)
 • För injicerbara beredningar : Vatten

LAGRING OCH UTGÅNGSDATUM

 • Återstående tid : 30 månader
 • Förvaras i kylskåp (2°C till 8°C).
 • Undvik frysning.
 • Förvara inte i frysavdelningen.

Efter första användning, förvara vid eller under 30 grader Celsius. För att skydda mot ljus, förvara pennan med locket på.

Vad är priset på Saxenda i Sverige?

 • För 1 Saxenda-penna är priset: 1500 kr
 • För 2 pennor från Saxenda är priset: 3000 kr
 • För 3 pennor från Saxenda är priset: 4000 kr
 • För 4 pennor från Saxenda är priset: 5000 kr
 • För 5 pennor från Saxenda är priset: 5800 kr ( Du sparar 2000 kr )

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *