Köp Xultophy för viktminskning i Sverige

Xultophy

Xultophy (insulin degludec + liraglutid) – vad’är det?

Kategorin hypoglykemiska behandlingar inkluderar läkemedlet Xultophy, som är baserat på kombinationen insulin degludec + liraglutid. Innan du köper Xultophy online i Sverige, läs följande.

Vad används Xultophy för och varför?

Som ett komplement till kost och motion rekommenderas Xultophy för behandling av personer med diabetes mellitus typ 2 som inte har fått adekvat behandling för att förbättra den glykemiska kontrollen. för kliniska forskningsresultat om blandningarna, deras effekter på den glykemiska kontrollen och de populationer som studerats.

Indikationer: dosering, administreringsvägar och bruksanvisning för Xultophy.

Dosering

Xultophy administreras subkutant en gång dagligen. Xultophy kan tas när som helst under dagen, men det är tillrådligt att ta det systematiskt varje dag.

Doseringen av Xultophy bör väljas utifrån varje patients specifika behov. Det är tillrådligt att justera dosen efter fasteblodsockernivåerna för att uppnå bästa möjliga glykemiska kontroll.

Patienter kan behöva dosjustering om de ägnar sig åt mer ansträngande fysisk aktivitet, ändrar sin vanliga diet eller har ett samtidigt medicinskt tillstånd.

Om en patient missar en dos ska han/hon injicera den omedelbart och sedan återgå till sin vanliga dagliga engångsdosering. Intervallet mellan injektionerna ska alltid vara minst 8 timmar. Detta gäller även när det är omöjligt att tillhandahålla läkemedlet vid samma tidpunkt på dagen.

Xultophy doseras i enheter. En enhet insulin degludek plus 0,036 mg liraglutid utgör en enhetsdos. Den förfyllda pennan har ett intervall på 1 till 50 enhetsdoser som kan injiceras i en enda, separat injektion. Doser på 50 enheter Xultophy utgör den maximala dagliga dosen (50 enheter insulin degludek och 1,8 mg liraglutid). Antalet enhetsdoser anges av dosräknaren på pennan.

För orala hypoglykemiska läkemedel gäller dessutom

Doser på 10 enheter är den första rekommenderade dosen för Xultophy (10 enheter insulin degludek och 0,36 mg liraglutid).

Du kanske vill komplettera din nuvarande orala antidiabetiska behandling med Xultophy. När Xultophy sätts in i sulfanilureabehandling, bör en minskning av dosen av sulfanilurea övervägas.

 

Övergång till GLP-1-receptoragonister

Innan du köper Xultophy i Sverige utan recept ska behandlingen med en GLP-1-agonist ha avslutats. Den föreslagna initialdosen av Xultophy för personer som byter från en GLP-1-agonist till en annan är 16 enhetsdoser (16 enheter insulin degludek och 0,6 mg liraglutid). Inte mer än den föreslagna initiala dosen ska användas.

Den förlängda effekten bör beaktas vid övergång från långverkande GLP-1-receptoragonister (t.ex. dosering en gång i veckan).

När nästa dos av den långverkande GLP-1-receptoragonisten ska administreras ska behandlingen med Xultophy påbörjas. Det är tillrådligt att övervaka blodglukosnivåerna kontinuerligt under överföringen och i flera veckor därefter.

Överföring av basinsulin

Innan du börjar köpa Xultophy utan recept i Sverige, basinsulin måste stoppas. Den föreslagna startdosen av Xultophy för överföring från basinsulin är 16 enheter insulin degludek och 0,6 mg liraglutid. Ta inte mer än den rekommenderade initialdosen. Det är tillrådligt att kontinuerligt övervaka blodsockernivåerna under överföringen och under de veckor som följer.

Särskilda populationer

Patienter över 65 år

Hos äldre kan Xultophy användas. Ökad övervakning av blodsockernivåerna är nödvändig och dosen för varje patient bör justeras i enlighet med detta.

Försämring av njurfunktionen

Patienter med mild, måttlig eller svår njurfunktionsnedsättning bör köpa Xultophy i Sverige online med ökad blodglukosövervakning och individuella dosjusteringar. Hos patienter med njursjukdom i slutstadiet, rekommenderas inte användning av Xultophy.

Försämring av leverfunktionen

Patienter med mild till svår nedsättning av leverfunktionen kan köpa Xultophy i Sverige. Ökad övervakning av blodglukosnivåer är nödvändig och individuella patientdoser bör justeras i enlighet med detta. Xultophy ska inte användas av patienter med svår leverfunktionsnedsättning eftersom det innehåller liraglutid.

 

Pediatriska patienter

Det finns inga bevis för att Xultophy ska användas specifikt till barn.

Administrationsstrategi

  • Xultophy ska endast användas subkutant. Intravenös och intramuskulär administrering av Xultophy rekommenderas inte.
  • Subkutana injektioner i låret, armen eller buken används för att administrera Xultophy. För att minska risken för lipodystrofi, byt alltid injektionsställe i samma område. för ytterligare administrativa riktlinjer.
  • Den förfyllda injektionspennan ska inte dras upp i en spruta för att administrera Xultophy.
  • Patienterna ska uppmanas att använda en ny nål varje gång. Återanvändning av insulinpennans nål ökar risken för nålblockering, vilket kan leda till under- eller överdosering. Patienter ska följa de rekommendationer för användning som anges i produktinformationen när nålarna är blockerade.

När ska man inte köpa Xultophy online i Sverige: kontraindikationer

Överkänslighet mot en eller båda av de aktiva ingredienserna eller mot något hjälpämne.

Kan Xultophy användas under amning eller graviditet?

Graviditet

Det finns inga kliniska studier om användning av Xultophy, insulin degludek eller liraglutid hos gravida kvinnor. Behandling med Xultophy ska avbrytas om en patient önskar bli gravid eller om graviditet inträffar.

Reproduktionsstudier på djur med insulin degludek har inte visat någon skillnad mellan insulin degludek och humant insulin när det gäller teratogenicitet eller embryotoxicitet. Reproduktionstoxiciteten hos liraglutid i djurstudier var uppenbar. Det kan finnas en risk för människa, men denna är inte känd.

Amning

Inga kliniska studier finns tillgängliga om användning av Xultophy under amning. Det är inte känt om liraglutid eller insulin degludek utsöndras i bröstmjölk. Eftersom detta inte har testats, Xultophy inte tas under amning.

Koncentrationen av insulin degludek som utsöndrades i mjölk hos råttor var lägre än den i plasma. Liraglutid och strukturellt relaterade metaboliter utsöndrades inte signifikant i mjölk i djurförsök. Minskad neonatal tillväxt hos råttungar relaterad till behandling med liraglutid observerades i icke-kliniska prövningar.

Fertilitet

Det finns inga kliniska studier om Xultophys inverkan på fertiliteten.

Reproduktionsstudier på djur med insulin degludek visade ingen negativ effekt på fertiliteten. Djurstudier med liraglutid har inte visat någon negativ effekt på fertiliteten, förutom en blygsam minskning av antalet transplantationer.

Vad är priset på Xultophy i Sverige?

  • För 1 Xultophy-penna är priset: 1500 kr
  • För 2 pennor från Xultophy är priset: 3000 kr
  • För 3 pennor från Xultophy är priset: 4000 kr
  • För 4 pennor från Xultophy är priset: 5000 kr
  • För 5 pennor från Xultophy är priset: 5800 kr ( Du sparar 2000 kr )

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *